Jak Uzyskać Atest Na Produkt?

Jak uzyskać Atest PZH? Nic trudnego – wystarczy wypełnić stosowny do kategorii produktu wniosek, który jest podstawą do rozpoczęcia procesu opiniowania. Wnioski są ogólnodostępne, do pobrania na głównej stronie www.pzh.gov.pl. Do wniosku należy dołączyć niezbędną dokumentację i zarejestrować wniosek, nadając mu numer.

Jakie produkty wymagają atestu?

Aktualnie, od 01.01.2016 roku regulamin został zmieniony przez co atest jest wymagany wyłącznie od grupy produktów, które mają kontakt z wodą zdatną do spożycia przez ludzi. W pozostałych przypadkach nie jest to dokument obowiązkowy.

Jak uzyskać certyfikat PZH?

Podstawą do rozpoczęcia procesu opiniowania jest poprawne wypełnienie wniosku. W zależności od kategorii produktu należy wybrać stosowny wniosek: Wniosek o proces atestacji: Wniosek o wydanie atestu higienicznego w Zakładzie Bezpieczeństwa Zdrowotnego Środowiska NIZP PZH – PIB.

Jak uzyskać atest na meble?

Atestacja mebli wymaga przeprowadzenia badań laboratoryjnych zgodnie z normami przypisanymi produktom. Uzyskanie pozytywnych wyników pozwala na wystawienie dokumentu poświadczającego zgodność z normami.

Co to jest atest produktu?

Atest PZH inaczej zwany Atestem Higienicznym PZH to dokument, który potwierdza zgodność produktu z normami bezpieczeństwa. Nowy produkt poddawany badaniom pod kątem wpływu na zdrowie i środowisko naturalne jest certyfikatem, który określa jego jakość na podstawie wielu badań i testów.

Czy szambo musi mieć atest?

Szambo nie wymaga pozwolenia na budowę, jeśli pojemność zbiornika nie przekracza 10m3. W praktyce często sięgamy jednak po większe zbiorniki, które muszą zostać uwzględnione w projekcie zagospodarowania terenu. Zakupiony zbiornik musi spełniać szereg wymogów i posiadać stosowny atest.

You might be interested:  Jajecznica Kalorie Ile Wazy?

Co to jest atest materiałów budowlanych?

Certyfikaty w budownictwie są to dokumenty świadczące o dopuszczeniu danych wyrobów budowlanych do obrotu oraz powszechnego stosowania w budownictwie. Dwoma podstawowymi dokumentami określającymi cechy wyrobów, materiałów budowlanych i obowiązującymi w Polsce są: Polska Norma i Aprobaty Techniczne.

Co to za skrót PZH?

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny.

Czy meble do przedszkola muszą mieć atest?

Przedszkole więc również zalicza się do placówek oświatowych, a to oznacza, że meble przedszkolne muszą posiadać atesty i certyfikaty.

Co to znaczy z atestem?

Atest – dokument określający właściwości gotowego wyrobu lub materiału oraz potwierdzający ich zgodność z normami i obowiązującymi w Polsce przepisami.

Co to za Certyfikat?

dokument stwierdzający zgodność wyrobu z deklarowanymi przez wytwórcę bądź określonymi w przepisach lub normach właściwościami. dokument potwierdzający prawo do wykonywania określonych w nim czynności, potwierdzenie posiadania kompetencji w zakresie określonym w certyfikacie.

Jak się nazywa świadectwo jakości wyrobu?

Atest jakości

Wystawiany jest przez instytucje i zakłady upoważnione do oceny jakościowej produktu spoż., np. przez chłodnie zakłady przetwórcze itp.

Jak uzyskać Certyfikat bezpieczeństwa?

Proces mający na celu zdobycie certyfikatu bezpieczeństwa rozpoczyna się w momencie, gdy przedsiębiorca lub jednostka notyfikowana ocenia, jakim dyrektywom oraz normom dany produkt podlega. Identyfikacja właściwych ustaleń unijnych stanowi podstawę dla dalszych działań sprawdzających zgodność produktu z wymaganiami.

Leave a Reply

Your email address will not be published.