Regulamin serwisu Loocalio.com

Znaczenie pojęć używanych w Regulaminie:

 1. Administrator – Loocalio - Jak Blisko Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, 53-605, Plac Orląt Lwowskich 20D;
 2. Użytkownik - osoba fizyczna, która utworzyła Konto w Serwisie w celach niezwiązanych z jej działalności gospodarczą lub zawodową, w celu korzystania z Usług oferowanych przez Klienta.
 3. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Serwisu w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową i utworzyła Konto w Serwisie dla siebie jako przedsiębiorcy.
 4. Serwis – strona internetowa prowadzona przez Administratora; w tym przypadku Loocalio. Obsługiwany przez Loocalio i rozpowszechniany pod nazwą Loocalio, dostępny w sieci pod adresem www.loocalio.com. Serwis przeznaczony dla Klientów i Użytkowników, służący do wystawiania promocji i wydarzeń w celu zawierania umów o świadczenie usług przez Usługodawców.
 5. Konto - usługa świadczona drogą elektroniczną przez Loocalio; wydzielona indywidualnie dlaUżytkownika i Klienta; Konto umożliwia korzystanie z rozwiązań informatycznych zalogowanym Klientom i Użytkownikom.
 6. Newsletter - bezpłatna Usługa świadczona drogą elektroniczną, za pomocą której Użytkownicy/Klienci są informowani o nowościach w ramach serwisu, promocjach, wydarzeniach, poprzez przesyłanie wybranych i zredagowanych treści w postaci listu elektronicznego
 7. Rejestracja - proces wieloetapowy polegający na założeniu Konta w Serwisie. Czynność ta odbywa się poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza rejestracji zgodnie z podanymi opisami pól formularza, a następnie zatwierdzenia tegoż formularza. Klient i Użytkownik podczas procesu rejestracji otrzyma możliwość logowania się w Serwisie.
 8. Profil – profil stworzony przez Klienta i Użytkownika w Serwisie.
 9. Usługa, Usługi – usługi oferowane za pomocą Serwisu przez Klientów
 10. Tag -  znacznik, będący frazą bądź słowem kluczowym dla danego rodzaju usług lub towarów
 11. Okresabonamentowy - tygodniowy, miesięczny, roczny lub inny ustalony wcześniej okres świadczenia Usługi, za który Użytkownik/Klient uiszcza się Opłaty;
 12. Opłata –  Opłata, której wysokość jest zależna zakresu przedmiotowego Usług, ewentualnie również od Okresu abonamentowego
 13. Umowa – zawarta pomiędzy serwisem Loocalio a Użytkownikiem/Klientem w formie papierowej lub elektronicznej usługa na realizację pakietów/dostępów wynikających z opłat abonamentowych i opłat
 14. Pakiet – wybrany zakres usług świadczony przez Serwis
 15. Wizytówkafirmy- stworzona w serwisie profesjonalna wizytówka firmy / Klienta. Zawierająca dane: kontaktowe, korespondencyjne, oraz opis i multimedia.
 16. Wydarzenie – informacja o wydarzeniu organizowanym lub współtworzonym przez Klienta.
 17. Promocja– informacja o rabacie ( kwotowym, procentowym) na produkt bądź usługę umieszczonym w serwisie przez Klienta

II. Zakres usług Serwisu Loocalio

 1. Loocalio udziela Klientom i Użytkownikom dostępu do Serwisu umożliwiający nawiązanie kontaktu pomiędzy Klientem a Użytkownikiem w celu zawierania umów o świadczenie Usług. Za pośrednictwem SerwisuUżytkownicy mogą dokonywać zakupu promocji, brać udział w wydarzeniach,przeglądać informacje o Klientach na wizytówce.
 2. Loocalio jedynie udostępnia Serwis w celu umożliwienia nawiązania kontaktu oraz zawierania umów o świadczenie Usług, nie jest stroną tych umów, nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Klientów i Użytkowników za należyte wykonanie umowy, jak również nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkownikówza dokonanie płatności za Usługę przez Klientów.
 3. Loocalio będzie dbać o zapewnienie prawidłowej dostępności Serwisu jak również o jak najszybsze usuwanie wszelkich awarii spowodowanych błędnym działaniem Serwisu. Klientom i Użytkownikom nie przysługują żadne roszczenia z tytułu zapewnienia stałej i nieprzerwanej dostępności Serwisu, a także jakiekolwiek roszczenia z tytułu wyłączenia funkcjonowania Serwisu.

III. Klient

 1. Klientem może być wyłącznie: osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Serwisu w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową i utworzyła Konto w Serwisie dla siebie jako przedsiębiorcy.
 2. Klient uzyskuje dostęp do funkcjonalności i treści Serwisu po zarejestrowaniu, a następnie po zalogowaniu.
 3. Poprzez Rejestrację Klient akceptuje Regulamin.
 4. Poprzez Rejestrację Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych podanych przy Rejestracji.
 5. Poprzez Rejestrację Klient wyraża zgodę na otrzymywanie za pośrednictwem Serwisu lub bezpośrednio od Loocalio powiadomień związanych z korzystaniem z Serwisu oraz jej funkcjonowaniem, w szczególności dotyczących zawarcia umowy z Użytkownikiem. Wszelkie powiadomienia przewidziane w Regulaminie kierowane będą na adres email Klienta podany przy Rejestracji. Klient może otrzymać niektóre powiadomienia poprzez sms na podany nr telefonu, jeśli wyrazi na to zgodę podczas Rejestracji.
 6. Klient zobowiązany jest do podawania kompletnych i zgodnych z prawdą danych osobowych oraz innych danych wymaganych podczas Rejestracji oraz do ich sprawdzania i aktualizowania bez jakichkolwiek wezwań ze strony Loocalio.
 7. Wszelkie dane i informacje udostępniane są przez Klienta dobrowolnie. Klient wprowadzając dane do Serwisu oświadcza, że jest uprawniony do ich umieszczenia i swoim działaniem nie narusza praw osób trzecich. Wszelkie informacje i dane udostępnione przez Klienta w Serwisie powinny być prawdziwe. Klient powinien powstrzymać się od umieszczenia danych, o których mowa w art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926 ze zm.).
 8. Klient wyraża zgodę na to, że Użytkownicy będą kontaktować się z nim bezpośrednio na podany przez Klienta podczas Rejestracji adres email lub nr telefonu.
 9. Klient zobowiązany jest do korzystania z Serwisu tylko w sposób zgodny z jej przeznaczeniem. Klient zobowiązany jest do niepodejmowania działań zakłócających pracę Serwisu. Klient nie może sam ani przy udziale osób trzecich zmieniać, obchodzić i łamać zabezpieczeń Serwisu, jak również nie może wywierać negatywnego wpływu na Serwis powodując jej uszkodzenia lub doprowadzając do jej przeciążenia.
 10. Zakazane jest umieszczanie w Serwisie, Koncie oraz Profilu Klienta informacji sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami. Zakazane jest również umieszczanie zdjęć naruszających prawo, o charakterze pornograficznym, jak również sprzecznych z dobrymi obyczajami. W razie naruszenia tego punktu Loocalio jest uprawniona do usunięcia danych albo zdjęcia, czasowego zablokowania lub usunięcia Konta Klienta.
 11. Klientowi nie wolno kopiować, modyfikować i rozpowszechniać oraz reprodukować całości lub części Serwisu.
 12. Klient nie może umożliwiać osobom trzecim dostępu do Serwisu. Za poufność i bezpieczeństwo swojego Konta odpowiedzialny jest wyłącznie Klient, który zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Loocalio o bezprawnym wykorzystaniu jego Konta przez osoby trzecie.
 13. Klient ponosi odpowiedzialność za swoje działania związane z korzystaniem z Serwisu oraz za treści umieszczone w swoim Koncie, Profilu oraz w Serwisie. Naruszenie prawa przez Klienta podczas korzystania z Serwisu, zwalnia Loocalio z wszelkiej odpowiedzialności wobec osób trzecich. Klient zobowiązany jest do pokrycia w stosunku do Loocalio szkody oraz wszelkich kosztów, jakie Loocalio poniesie w przypadku naruszenia prawa, zasad korzystania z Serwisu lub Regulaminu przez Klienta.
 14. Klient zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Loocalio, jeżeli osoby trzecie będą dochodzić swoich roszczeń w związku z naruszeniem prawa przez Klienta.
 15. Klient nie może przetwarzać ani wykorzystywać danych osobowych pozostałych Użytkowników, które zostaną mu udostępnione podczas korzystania z Serwisu.

IV. Użytkownik

 1. Użytkownik wyraża zgodę na to, że jego imię oraz zdjęcie udostępnione przez niego w Profilu będą dostępne dla wszystkich użytkowników sieci Internet.
 2. Użytkownik wyraża zgodę na to, że Klienci będą kontaktować się z nim bezpośrednio na podany adres email podany podczas rejestracji.

V. Uprawnienia i odpowiedzialność Looclio

 1. W przypadku skierowania jakichkolwiek roszczeń do Loocalio lub też żądania udostępnienia danych Klienta przez uprawnione organy lub przez podmiot zamierzający dochodzić roszczeń, Loocalio jest uprawniona do zapoznania się ze stanem faktycznym oraz do ewentualnego zabezpieczenia i przekazania danych Klienta i innych informacji zamieszczonych w Serwisie, niezbędnych do realizacji i zabezpieczenia ewentualnych roszczeń lub spełnienia żądań.
 2. Kształtowanie zawartości Serwisu jest wyłącznym uprawnieniem Loocalio. Loocalio jest uprawniona w szczególności do modyfikacji i usunięcia treści i funkcji Serwisu, a także przeniesienia praw do Serwisu na osobą trzecią wraz z bazą danych Klientów.
 3. Loocalio nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. przerwy w funkcjonowaniu Serwisu,
  2. problemy lub utrudnienia techniczne związane z działaniem sprzętu komputerowego lub telekomunikacyjnego, które utrudniają lub uniemożliwiają korzystanie z Serwisu lub z usług oferowanych za jej pośrednictwem,
  3. autentyczność, rzetelność, poprawność i kompletność danych i informacji zamieszczonych w Serwisie przez Klientów oraz przekazywanych pomiędzy Użytkownikami za pośrednictwem Serwisu,
  4. szkody spowodowane przez Użytkowników w związku z funkcjonowaniem Serwisu lub ich działalnością w niej, w tym związane z naruszeniem przez nich Regulaminu, nieuprawnionym wykorzystaniem danych udostępnionych za pośrednictwem Serwisu, podaniem danych i informacji nieprawdziwych, niekompletnych, nieaktualnych, lub zaniechaniem ich aktualizacji,
  5. szkody spowodowane przez Użytkowników  i Klientów w związku z nienależytym wykonaniem bądź niewykonaniem przez nich umów zawartych za pośrednictwem Serwisu,
  6. szkody spowodowane przez Użytkowników i Klientów poprzez naruszenie praw osób trzecich,
  7. szkody spowodowane działaniem osób trzecich,
  8. szkody spowodowane w związku ze sprzedażą oraz świadczeniem za pośrednictwem Serwisu Usług, w szczególności Usług wykonanych nienależycie, bez zachowania wymaganych standardów, naruszających przepisy prawa lub nieposiadających oferowanych właściwości,
  9. szkody spowodowane w związku z brakiem zdolności Użytkowników do zawierania umów za pośrednictwem Serwisu oraz w związku z niewypłacalnością Użytkowników,
  10. szkody poniesione przez Klientów w związku z zablokowaniem lub usunięciem z Aplikacji Konta.
 4. Loocalio ponosi odpowiedzialność wobec Klientów i Użytkowników wyłącznie za szkody poniesione przez Klientów na skutek korzystania z Serwisu, które powstały wyłącznie z winy umyślnej Loocalio.
 5. Loocalio jest uprawniona do częściowego lub całkowitego wyłączenia funkcjonowania Serwisu w celu przeprowadzenia jej naprawy lub modernizacji bez konieczności uprzedniego poinformowania o tym Klientów i Użytkowników. W przypadku całkowitego wyłączenia funkcjonowania Serwisu na stronie internetowej Loocalio zostanie opublikowany stosowny komunikat.
 6. Loocalio jest uprawniona do udostępnienia podmiotom trzecim Serwisu, w tym udzielenia dostępu do Kont Klientów w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Serwisu, zapewnienia jego obsługi i przestrzegania postanowień Regulaminu.
 7. Loocalio jest uprawniona do powierzenia podmiotowi trzeciemu administracji danymi osobowymi udostępnionymi w Aplikacji.
 8. Loocalio jest uprawniona do przeniesienia w całości lub w części wszelkich swoich praw i obowiązków związanych z Serwisem bez konieczności uprzedniego wyrażenia zgody przez Klientów.
 9. Loocalio jest uprawniona do opublikowania liczby Klientów.

VI. Reklamacje

 1. Nieprawidłowości w działaniu Serwisie mogą być reklamowe przez Klientów poprzez stosowne zawiadomienie Loocalio lub osoby działające w jej imieniu.
 2. Reklamacje należy zgłaszać za pomocą poczty elektronicznej na adres email: reklamacje@loocalio.com.
 3. Reklamacja będzie rozpatrywana w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. W przypadkach zawiłych lub gdy rozpoznanie reklamacji nie będzie możliwe w powyższym terminie z przyczyn niezawinionych przez Loocalio, Loocalio zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu na rozpoznanie reklamacji.
 4. Loocalio zastrzega sobie prawo żądania od reklamującego udzielenia informacji lub wyjaśnień w sytuacji, gdy wymaga tego rozpoznanie reklamacji. Wyjaśnienia lub informacje powinny być udzielone przez Klienta w terminie 7 dni. W przypadku uchybienia temu terminowi Loocalio jest uprawniona do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.
 5. Decyzja Loocalio w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

VII. Działanie Techniczne Serwisu

 1. W celu korzystania z Serwisu konieczne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu, poczty elektronicznej oraz przeglądarki internetowej. Skorzystanie z usług Loocalio za pośrednictwem Serwisu wymaga aktywnego połączenia z Internetem.
 2. Loocalio posługuje się plikami typu "cookies", które umożliwiają gromadzenie informacji związanych z korzystaniem z Serwisu. Pliki "cookies" to pliki tekstowe, które zapisywane są na dysku twardym w komputerach osób odwiedzających Serwis, w celu zapisywania w nich informacji i danych dotyczących korzystania z Serwisu. Brak włączonej obsługi plików "cookies" może powodować nieprawidłowości lub utrudnienia w funkcjonowaniu Serwisu.

IX. Postanowienia końcowe

 1. Loocalio zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany zostaną opublikowane w postaci tekstu jednolitego wraz z informacją o ich dokonaniu na stronie internetowej www.loocalio.com.
 2. Nowe brzmienie Regulaminu obowiązuje od dnia opublikowania tekstu jednolitego Regulaminu.
 3. Loocalio zastrzega, że Serwis oraz wszelkie teksty oraz elementy graficzne umieszczone przez Loocalio w Serwisie stanowią przedmiot jej praw autorskich lub praw wynikających z licencji.
 4. Niniejszy Regulamin podlega prawu polskiemu.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.05.2017.